Algemene Voorwaarden Pascal Services DotMark

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Pascal Services te Zuidbroek, Kamer van Koophandel 92166474 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Pascal Services alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.


Artikel 1 - Offerte en aanvaarding

1.1 - Pascal Services stelt een offerte op waarin Pascal Services aangeeft welke werkzaamheden (&qout;de Diensten&qout;) Pascal Services aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.


1.2 - In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.


1.3 - Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Pascal Services kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Pascal Services daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard


1.4 - De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Pascal Services. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.


1.5 - Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Pascal Services werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Pascal Services verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.


1.6 - Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.


1.7 - Pascal Services zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.


1.8 - Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Pascal Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Pascal Services is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.


Artikel 2 - Uitvoering van de Diensten

2.1 - Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Pascal Services uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.


2.2 - Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pascal Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Pascal Services worden verstrekt.


2.3 - Opdrachtgever zal Pascal Services toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Pascal Services redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.


2.4 - Pascal Services garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Pascal Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Pascal Services is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.


2.5 - Pascal Services is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.


2.6 - Tenzij anders overeengekomen is Pascal Services geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Pascal Services deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of Pascal Services de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. Pascal Services zal hierover adequaat informeren.


2.7 - Pascal Services heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Pascal Services niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.


2.8 - Pascal Services zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.


Artikel 3 - Ontwikkelen van Diensten

3.1 - Indien een Dienst strekt tot het maken van Werken, zoals maar niet beperkt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto's, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo's of huisstijlen (hierna: &qoutes;Werken&qoutes;), is daarop het in dit artikel bepaalde van toepassing.


3.2 - Pascal Services geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.


3.3 - Pascal Services is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.


3.4 - Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Pascal Services levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Pascal Services. Opdrachtgever vrijwaart Pascal Services van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.


3.5 - Pascal Services heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto's en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.


3.6 - Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Pascal Services zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.


3.7 - Opdrachtgever vrijwaart Pascal Services voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Pascal Services.


3.8 - Pascal Services zal de werken op een passende wijze elektronisch beschikbaar stellen.


3.9 - Pascal Services zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, HTML/CSS, JS of PHP-code) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.


3.10 - Pascal Services zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Pascal Services Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Pascal Services Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Pascal Services is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Pascal Services gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.


Artikel 4 - Oplevering en aanvaarding

4.1 - Pascal Services zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.


4.2 - Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.


4.3 - Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.


4.4 - Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Pascal Services zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Pascal Services doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.


4.5 - Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zullen er revisierondes volgen totdat het Werk naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever is afgerond.


4.6 - Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Pascal Services gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Pascal Services kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.


4.7 - Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Pascal Services het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.


Artikel 5 - Rechten en intellectuele eigendom

5.1 - Pascal Services gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Pascal Services zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Pascal Services liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.


5.2 - Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Pascal Services Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.


5.3 - Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.


5.4 - De rechten van intellectueel eigendom op Werken worden, tenzij anders afgesproken, overgedragen van Pascal Services naar Opdrachtgever. Daarbij behoudt Pascal Services een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het Werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van Pascal Services om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.


Artikel 5 - Installatie en onderhoud van Werken

6.1 - Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Pascal Services de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Pascal Services zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Pascal Services voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.


6.2 - Opdrachtgever zal op verzoek van Pascal Services medewerkers en hulppersonen van Pascal Services alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.


6.3 - Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Pascal Services voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Pascal Services.


6.4 - Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Pascal Services zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Pascal Services is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Pascal Services hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.


6.5 - Pascal Services is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.


6.6 - Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Pascal Services heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Pascal Services kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Pascal Services kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.


Artikel 7 - Wijzigingen aan de Diensten

7.1 - Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.


7.2 - Indien Pascal Services meer werk moet verrichten dan Pascal Services had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Pascal Services gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.


7.3 - Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Pascal Services tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.


Artikel 8 - Betaling

8.1 - Alle prijzen zijn in euro's, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.


8.2 - Indien Opdrachtgever een vastgesteld aantal uren afneemt dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden vooraf voldaan te worden.


8.3 - Pascal Services zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.


8.4 - De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.


8.5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Pascal Services te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Pascal Services de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Pascal Services blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.


8.6 - Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.


8.7 - De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


8.8 - Eens per kalenderjaar is Pascal Services gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Pascal Services zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.


8.9 - Alle prijzen die door Pascal Services worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.


8.10 - Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Pascal Services. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.


8.11 - Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Pascal Services volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.


Artikel 9 - Geheimhouding

10.1 - Pascal Services is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.


10.2 - Iedere aansprakelijkheid van Pascal Services voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.


10.3 - Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is € 1.000,00.


10.4 - De aansprakelijkheid van Pascal Services wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Pascal Services direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen en Pascal Services ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pascal Services in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Pascal Services.


10.5 - In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Pascal Services door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Pascal Services kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 11 - Duur en opzegging

11.1 - Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.


11.2 - Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Pascal Services geldend uurtarief.


11.3 - Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.


11.4 - Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Pascal Services gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Pascal Services is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.


Artikel 12 - Ontbinding

12.1 - De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Pascal Services toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.


12.2 - Is de nakoming van de verplichtingen door Pascal Services nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pascal Services in verzuim is.


12.3 - Pascal Services mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Pascal Services kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 13 - Wijzigingen in overeenkomst

13.1 - Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.


13.2 - Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Pascal Services echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.


13.3 - Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Pascal Services overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Pascal Services zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Pascal Services bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.


13.4 - Pascal Services mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.


13.5 - Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.


13.6 - Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.


Artikel 14 - Slotbepalingen

14.1 - Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Pascal Services gevestigd is.


14.2 - Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.


14.3 - Onder &qoutes;schriftelijk&qoutes; valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.


14.4 - De door Pascal Services ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.


14.5 - Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Pascal Services steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij

14.6 - De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Pascal Services is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Pascal Services, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Deze algemene voorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 10 april 2024.